تصویر موجود نیست

گروه اوهام

44

آهنگهای گروه اوهام

گروه اوهامدلبر عیار

گروه اوهامپیر میفروش (اوریجینال)

گروه اوهاممنبر

گروه اوهامپیر می فروش (رمیکس)

گروه اوهامپیر می فروش (رمیکس)

گروه اوهامدرویش (میکس دهه 80)

گروه اوهامساقی‌

گروه اوهامنهال حیرت (امبینت میکس)

گروه اوهامحافظ عاشق است

گروه اوهامدیر مغان

گروه اوهامافسون (میدنیگت میکس)

گروه اوهامگفتم غمه تو دارم

گروه اوهامراه عشق

گروه اوهامدرویش (تریپپینگ میکس)

گروه اوهامدرویش (تریپپینگ میکس)

گروه اوهامافسون (آپمیکس)

گروه اوهامهمه تزویر میکنند

گروه اوهامعیب رندان مکن

گروه اوهامدرد عشق

گروه اوهامطلعت تو

گروه اوهامهمه تذویر می کنند

گروه اوهامهمه تذویر می کنند

گروه اوهامتهران

گروه اوهاممست

گروه اوهامکجا بودی

گروه اوهامغم دل

گروه اوهامبشنو از نی

گروه اوهامآتش تو

گروه اوهامآلوده

گروه اوهامساقی

گروه اوهاممنبر

گروه اوهامدرد عشق

گروه اوهامراه عشق

گروه اوهامحافظ عاشق است…

گروه اوهامافسون

گروه اوهامچو باد…

گروه اوهامدیده دریا کنم

گروه اوهامعیب رندان مکن!

گروه اوهامگفتم غم تو دارم

گروه اوهاماین شمع دلفروز

گروه اوهامنهال حیرت

گروه اوهامدر دیر مغان

گروه اوهامالا یا ایهالساقی

گروه اوهامدرویش